Veilingvoorwaarden

1. ALGEMEEN

STS Selected Trotting Sale organiseert op 2 november 2019 een veiling onder de naam STS Selected Trotting Sale ( hierna te noemen: “ de veilingorganisatie”) op de hippodroom te Waregem. 

De veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle relaties en overeenkomsten welke uit de veiling voortkomen.

De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de verplichting voor verkoper en koper die in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan STS Selected Trotting Sale te voldoen. STS Selected Trotting Sale kan in geen geval als verkoper of bieder/koper worden aangemerkt.

De veiling geschiedt  overeenkomstig de Belgische Wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken van het arrondissement waar de veiling plaatsvindt exclusief bevoegd zijn.

De veilingvoorwaarden zullen in ieder geval voor aanvang van de veiling door of vanwege de organisatie of de veilingmeester kenbaar gemaakt worden aan de veilingbezoeker. Ze worden eveneens opgenomen in de veilingcatalogus van de veiling. Eenieder welke deelneemt aan de veiling geeft daardoor te kennen van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard en zal zich niet op zijn onwetendheid kunnen beroepen.

De veiling staat onder toezicht van een deurwaarder bijgestaan door de veilingmeester.

2. DE VEILING

Alle te verkopen paarden zijn op 2 november 2019 tegen de middag aanwezig en kunnen worden voorgeleid op het stallenterrein van de hippodroom te Waregem.

De paarden worden verkocht in de fysieke staat waarin zij zich op dat moment bevinden. De paarden worden aan de hand voorgesteld door een door de veiling organisatie aangeduide persoon(en) tijdens de aanwezigheid in de verkoopsring.

De paarden worden bij opbod verkocht en toegewezen aan de hoogste bieder. De verkoop geschiedt in euro’s. Er wordt verkocht bij een minimuminzet à 2500 Euro

• Tot € 5.000 zal geboden worden met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van minimaal € 250.

• van € 5.000 tot € 10.000 met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van minimaal € 500.

• vanaf € 10.000 met een verhoging van minimaal € 1000.

De  veilingmeester kan het openingsbod verlagen indien er geen bieding is bij het startbod. Als daarop geen enkel openingsbod gedaan wordt, is het paard niet verkocht. Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

De aanbieding van de veilingpaarden vindt in de catalogus volgorde plaats. Deze catalogus volgorde wordt door de organisatie bepaald. De veilingorganisatie heeft ten allen tijde het recht om de volgorde van de te verkopen paarden te wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren.

De paarden worden door de organisatie geselecteerd. Koper noch verkoper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de organisatie de paarden geselecteerd heeft en voor het advies van de door de organisatie aangestelde dierenarts. Vanaf de selectie van het paard verbindt de verkoper zich ertoe het paard exclusief te koop aan te bieden op de STS veiling tot 35 dagen na de veiling.

De door de organisatie aangestelde deurwaarder zal voor zover als mogelijk de nodige feiten met betrekking tot het bieden en het goede verloop ervan vastleggen. Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben worden door de deurwaarder en de veilingmeester in samenspraak, bindend en in laatste aanslag beslist.

De informatie vermeld in de catalogus of getoond op de videobeelden is louter informatief en is geenszins een garantie voor kwaliteit, prestaties en gebruiksdoeleinden van het aangeboden paard. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten en of andere materiële vergissingen in de catalogus.

De organisatie heeft het recht om een paard, ook al is het vermeld in de veilingcatalogus, ten allen tijde alsnog te weigeren voor de daadwerkelijke veiling en zonder dat hij hiervoor enige schadevergoeding van welke aard ook, verschuldigd is. De organisatie heeft eveneens het recht om een paard, niet vermeld in de catalogus, te laten aanbieden op de veiling, de zogenaamde “Wild Cards”.

Bieders:

Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt aanvaard. Door een bod uit te brengen verbindt de bieder zich tot de betaling van de afrekeningssom. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand.

Bieders per telefoon dienen zich vooraf aan te melden via het desbetreffende formulier op de website en dienen een bankgarantie voor te leggen.

De bieder/koper dient onmiddellijk na gunning onder het vertoon van een legitimatiebewijs een schriftelijke koopovereenkomst te tekenen.

Keuring:

Een dierenartse keuring is verplicht voor yearlings.

De yearlings dienen te worden gekeurd volgens een door STS Selected Trotting Sale bepaald protocol.

Yearlings kunnen op één vooraf aangeduide data gekeurd worden op de locaties die later zullen worden bekend gemaakt. Kostprijs voor deze keuring bedraagt € 220 ( excl. BTW), te betalen na ontvangst van factuur.

De aanwezige dierenarts rapporten en röntgenafbeeldingen kunnen op de dag van de veiling ter plekke worden ingezien. De inhoud van deze dierenartsrapporten en röntgenafbeeldingen zijn bindend voor ‘ de veiling – organisatie’, de verkopers en de bieders/kopers.

Bij aankomst op de veilinglocatie dienen alle deelnemende paarden aangeboden te worden aan de dierenarts met paspoort (paarden dienen correct gevaccineerd te zijn).

3. INSCHRIJVING,KOSTEN,BETALING EN AFLEVERING

Bij de definitieve selectie van het paard is de verkoper een som aan de organisatie verschuldigd als deelname in de organisatorische kosten. Te betalen binnen 7 werkdagen dagen na ontvangst van de factuur. Het paard is pas definitief ingeschreven na ontvangst van de betaling.

  • veulen € 375 ( excl. BTW)
    jaarling€ 350 (excl. BTW ) + veeartskeuring
    paard in training/kweekmerrie €400 (xcl. BTW)

De koper zal bovenop de koopprijs een commissie betalen aan STS Selected Trotting Sale.

De koper zal dit bedrag betalen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur. Dit bedrag dient voldaan te worden in euro’s.

Commissie ratio als volgt

– Bij een verkoop beneden de € 5000 (excl BTW, indien btw plichtig) bedraagt commissie 5%

– Bij een verkoop vanaf € 5000 tot € 9999 (excl BTW, indien btw plichtig) bedraagt de commisie 7,5%

– Bij een verkoop vanaf € 10.000 (excl btw, indien btw plichtig) bedraagt de commissie 10 %

De verkoper van een aangeboden paard mag/kan aangeven dat hij een trainers- of agent commissie wil toestaan bij tussenkomst van een op voorhand gekende en geregistreerde agent/trainer via de desbetreffende knop op de website van de veillingorganisatie ( www.trottingsale.com) . De commissie ratio voor een agent/trainer bedraagt 5%.

De commissie voor de trainer/agent wordt door de veiling organisatie voldaan aan desbetreffende trainer/agent en zal dit in rekening brengen met de verkoper.

De verkoper zal eveneens een commissie betalen van 3,5%. Indien de verkoper ook de koper is vervalt de verkoperscommissie.

4. AFWEZIGHEID PAARDEN OP DE VEILING

Indien de verkoper het paard wenst terug te trekken uit de veiling omdat het medisch ongeschikt is, dient een medisch verslag ter goedkeuring aan de organisatie aangeboden te worden.

De organisatie is vrij te beslissen of zij akkoord gaan met deze terugtrekking.

Indien de verkoper aan ( en naar bindend oordeel van ) voornoemde dierenarts c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het paard (tijdig ) te onderzoeken, of danwel indien het paard door de dierenarts is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, dan is de verkoper in beide gevallen

een “minimum € 250 (excl. BTW) commissie” verschuldigd plus een boete van € 350 ( excl. BTW) aan STS Selected Trotting Sale.

5. AANLEVERING, AFGIFTE EN VERWIJDERING PAARDEN

De verkopers dienen hun paarden in een goede veilingconditie aan te leveren op het veilingterrein. Onmiddellijk na de verkoop is de koper verantwoordelijk voor de zorg van het door hem gekochte paard, terwijl hij eerst nadat hij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan over het paard kan beschikken.

De koper dient het door hem gekochte paard daags na de veiling voor 13 uur op te halen. Indien de koper het paard niet tijdig verwijderd heeft, heeft de veilingorganisatie de bevoegdheid het paard van de hippodroom te Waregem te ( doen) verwijderen en eventueel elders te stallen. Alle kosten zullen in rekening komen van de koper.

De koper blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor de schade aan het desbetreffende paard en/of door het paard ontstaan.

6. STALGEBREKEN EN ONDEUGDEN

De koper kan de verkoop enkel nietig laten verklaren indien zich één van de volgende stalgebreken voordoen en dat hij deze bij de verkoper meldt per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na levering van het paard : kribbebijten, zweven en luchtzuigen. De verkoper, en niet in de inrichters van de veiling, blijft verantwoordelijk voor de eventuele koopvernietigende gebreken en alle verdere financiële en andere implicaties betreffende de verkoop.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De inrichters van de veiling alsook de eigenaars/uitbaters van hippodroom Waregem zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook tijdens de veiling aan personen, paarden en goederen overkomen.

8. GESCHILLEN

Bij betwisting geldt uitsluitend deze tekst. De Belgische Wetgeving en alleen de Rechtbanken ressorterend onder het arrondissement Dendermonde.